ZASADY WSPÓŁPRACY

Niniejszy regulamin „Zasady Współpracy” określa ogólne warunki współpracy pomiędzy Maciejem Kautzem, prowadzącym działalność gospodarczą pod firmą „Maciej Kautz” z siedzibą w Poznaniu, zwanym dalej Prowadzącym, a osobami fizycznymi, osobami prawnymi oraz jednostkami organizacyjnymi nieposiadającymi osobowości prawnej, którym ustawa przyznaje zdolność prawną, prowadzącymi działalność gospodarczą, zwanymi dalej Organizatorem, (łącznie zwanymi Stronami) w zakresie wykonywania przez Prowadzącego na rzecz lub na zlecenie Organizatora dzieła w postaci prowadzenia zamówionego przez Organizatora wydarzenia oraz świadczenia usług towarzyszących temu wydarzeniu, zgodnie z posiadanymi kwalifikacjami Prowadzącego.

§ 1

Organizator współpracuje z Prowadzącym w oparciu o niniejsze Zasady Współpracy, których treść jest wiążąca dla obu Stron umowy o dzieło zawartej przez Organizatora z Prowadzącym (zwanej dalej: „Umową”) na podstawie złożonego i przyjętego do realizacji zamówienia. Organizator, przed przystąpieniem do zawarcia Umowy, powinien zapoznać się z treścią niniejszych Zasad Współpracy, aktualną na dzień zawarcia Umowy.

§ 2

Dzieło Prowadzącego w postaci prowadzenia wydarzenia stanowiącego przedmiot Umowy Stron (zwanego dalej: „Wydarzeniem”) każdorazowo posiada indywidualne i twórcze cechy, dostosowane do specyfiki Wydarzenia oraz zaleceń Organizatora oraz stanowi utwór w rozumieniu art. 1 ust. 1 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych.

§ 3

1. W związku z zawarciem przez Organizatora i Prowadzącego Umowy i w ramach wynagrodzenia przewidzianego w tej Umowie Prowadzący niniejszym zezwala na utrwalenie całości lub wybranych przez Organizatora części jego wystąpienia, w formie audiowizualnej oraz na zdjęciach, jak również przenosi na Organizatora prawa do rozpowszechniania jego wizerunku, obejmujące pola eksploatacji znane w chwili podpisywania niniejszego oświadczenia, a w szczególności:

 1. zamieszczanie wizerunku na stronach internetowych oraz na materiałach promocyjnych związanych z działaniami Organizatora, z zastrzeżeniem oznaczenia Prowadzącego z imienia i nazwiska przy udostępnieniu jego wizerunku,
 2. łączenie wizerunku z tekstem, innymi wizerunkami osób biorących udział w Wydarzeniu, montowanie filmików z Wydarzenia, tworzenie transmisji z Wydarzenia,
 3. emitowanie, wystawianie wprowadzenie do obrotu we wszystkich formach publikacji związanych z działaniami Organizatora,
 4. utrwalanie na wszelkich znanych w chwili zawarcia umowy nośnikach, w szczególności płytach CD-ROM, DVD wszelkiego formatu i rodzaju, na dyskach optycznych i magnetooptycznych,
 5. zwielokrotnianie każdą techniką znaną w chwili zawarcia umowy, w tym między innymi techniką drukarską, na płytach CD-ROM i DVD wszelkiego formatu i rodzaju, na dyskach optycznych i magnetooptycznych,
 6. wprowadzanie do obrotu, w tym poprzez sieć Internet,
 7. publiczne udostępnianie utworu w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym,
 8. wprowadzanie do pamięci komputera,
 9. publiczne wykonanie lub publiczne odtworzenie,
 10. najem, dzierżawę lub użyczenie dzieła lub jego egzemplarzy,
 11. nadanie za pomocą wizji lub fonii przewodowej lub bezprzewodowej przez stację naziemną lub za pośrednictwem satelity.
 

2. Jeśli Prowadzący w sytuacjach przewidzianych w Umowie nie wykona umowy osobiście, to nie jest jednocześnie zobowiązany do zapewnienia zgody osoby, przy pomocy której wykonuje umowę na udzielenie licencji i zezwolenie na rozpowszechnianie wizerunku zgodnie z ust. 1 powyżej. Taką zgodę Organizator musi uzyskać osobiście od tej osoby.
3. Prowadzący wyraża zgodę na transmitowanie Wydarzenia, w tym jego wizerunku, on-line w czasie rzeczywistym.
4. Prawa Organizatora, o których mowa w ust. 1 wygasają po upływie 3 lat od zakończenia Wydarzenia. Niezależnie od tego, Organizator nie ma prawa do posługiwania się wizerunkiem Prowadzącego w sposób manipulujący, sugerujący współpracę, czy poparcie wszelkich działań lub produktów Organizatora. W razie wątpliwości Organizator musi uzyskać pisemną zgodę Prowadzącego na wykorzystanie jego wizerunku w swoich działaniach.
5. Prowadzący będzie miał prawo do nieodpłatnego wykorzystywania swojego wizerunku na wybranych przez Prowadzącego fragmentach jego wystąpienia w formie audiowizualnej lub fotograficznej na stronach internetowych lub portalach społecznościowych prowadzonych przez Prowadzącego, w swoich materiałach reklamowych, promocyjnych oraz w jakikolwiek sposób wynikający z działalności gospodarczej, w tym marketingowej Prowadzącego. Prawo to nie jest ograniczone czasowo. Materiały te mogą powstać na zlecenie Organizatora, Prowadzącego lub osób trzecich.
6. Wszelkie materiały dotyczące Prowadzącego, w szczególności zdjęcia i notatka biograficzna, udostępnione przez niego Organizatorowi mogą być przez Organizatora wykorzystywane od momentu ich przekazania do roku od dnia Wydarzenia. Podanie tych informacji przez Organizatora wymaga zaznaczenia ich źródła, to jest strony internetowej o adresie: www.maciejkautz.pl.

§ 4

1. Strony dopuszczają, celem przygotowania się do Wydarzenia, możliwość komunikowania się na odległość za pośrednictwem platform takich, jak Microsoft Teams, Zoom, Google Meet i innych. Za sprawność techniczną łączy komunikacji na odległość w tym przypadku każda ze Stron odpowiada we własnym zakresie.
2. W szczególnych przypadkach Strony dopuszczają możliwość odbycia Wydarzenia na odległość za pośrednictwem zaakceptowanego przez Strony kanału komunikacji na odległość. W przypadku zmiany formy Wydarzenia ze stacjonarnej na zdalną Organizator powinien powiadomić o tym fakcie Prowadzącego najpóźniej na 7 dni przed planowaną datą Wydarzenia. Odpowiedzialność za sprawność techniczną łączy komunikacji na odległość w tym przypadku odpowiada każda ze stron we własnym zakresie.
3. W wyjątkowych przypadkach uzasadnionych szczególnymi okolicznościami, takimi jak między innymi konieczność odwołania Wydarzenia stacjonarnego ze względu na stan epidemii lub zagrożenia epidemicznego, kwarantanny lub izolacji, hospitalizację Prowadzącego, Organizatora lub członków najbliższej rodziny Stron, Strony dopuszczają zmianę formy wydarzenia na zdalną także w terminie krótszym niż 7 dni przed planowaną datą Wydarzenia.
4. W przypadku, o którym mowa w ustępie poprzednim, jeśli zmiana formy Wydarzenia leży po stronie Organizatora, Organizator ponosi pełną odpowiedzialność również za sprawność techniczną łączy komunikacji na odległość Prowadzącego.
5. Prowadzący zastrzega sobie prawo do odstąpienia od niniejszej umowy w przypadku siły wyższej lub innego zdarzenia losowego uniemożliwiającego Prowadzącemu realizację umowy. Jednocześnie Prowadzący zobowiązuje się w takim przypadku zaproponować zastępstwo osoby, która reprezentuje zbliżony poziom profesjonalizmu.

§ 5

Ilekroć Umowa lub Zasady Współpracy posługują się terminem siły wyższej, przez siłę wyższą rozumie się – zdarzenie zewnętrzne, niemożliwe lub prawie niemożliwe do przewidzenia, którego skutkom Strony nie mogą zapobiec. Za Siłę Wyższą uważa się w szczególności:

 1. zdarzenia wynikłe z działania sił przyrody (np. powodzie, pożary dużych rozmiarów, wybuchy wulkanów, trzęsienia ziemi, epidemie);
 2. zamieszki, strajki generalne, działania lub konflikty zbrojne;
 3. działania władzy państwowej, w tym wprowadzenie ograniczeń lub zakazów w przemieszczaniu się, kontaktach międzyludzkich, wymianie informacji lub korespondencji, dostępie do sieci internetowej, wykonywaniu pracy zarobkowej, wynikające między innymi z wprowadzenia stanów nadzwyczajnych, stanów epidemii lub stanów zagrożenia epidemicznego;
 4. nagłą i nieplanowaną hospitalizację Prowadzącego oraz członków najbliższej rodziny Prowadzącego, w szczególności wypadków i porodów.

§ 6

1. Wszelkie spory wynikłe z zawartej Umowy oraz niniejszych Zasad Współpracy Strony w pierwszej kolejności postarają się rozwiązać polubownie.
2. W przypadku braku możliwości polubownego rozwiązania sporu wynikającego z zawartej Umowy i Zasad Współpracy, sądem właściwym dla Stron będzie sąd właściwy miejscowo dla Prowadzącego.
3. Niniejsze Zasady Współpracy wchodzą w życie w dniu 27 kwietnia 2022 r. i mają zastosowanie do wszystkich umów zawieranych przez Prowadzącego po tej dacie.
4. Prowadzący zastrzega sobie prawo zmiany brzmienia niniejszych Zasad Współpracy i zobowiązuje się poinformować o tym swoich kontrahentów. W przypadku braku ich zgody na nowe brzmienie Zasad Współpracy, zastosowanie w danym stosunku prawnym będą miały Zasady Współpracy w brzmieniu dotychczasowym.

Schedule a free consultation